เมนูหลัก

00548221SEMINAR ON TOURISM
สัมมนาการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (0-6-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C306MA45450W  
อาจารย์: ดร.อุษารดี ภู่มาลี
อ.ลัดดาวรรณ ทองใบ
อ.อัตตนาถ ยกขุน
อ.ปัญญาดา นาดี
อ.ลัดดากร เนียมประพันธ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
45-12-33
45-10-35
45-23-22
45-0-45
สอบปลายภาค: 8 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]