เมนูหลัก

00548543CHINESE USAGE II
การใช้ภาษาจีน 2
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาจีนศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00548542
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C425MA20713W  
อาจารย์: อ.Deng Jingyou
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
20-7-13
20-0-20
20-0-20
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 5 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
อักษรจีน คำศัพท์ สำนวน โครงสร้างประโยคเบื้องต้น ภาษาจีนระดับสูงขึ้น คำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เน้นทักษะการ ฟัง พูด ฝึกหัดการเขียนอักษรจีนหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]