เมนูหลัก

00549222SEMINAR ON TOURISM
สัมมนาการท่องเที่ยว
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C305MA30264W  
อาจารย์: อ.ลัดดาวรรณ ทองใบ
อ.อัตตนาถ ยกขุน
อ.ปัญญาดา นาดี
อ.ลัดดากร เนียมประพันธ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
30-0-30
30-0-30
30-15-15
30-11-19
สอบปลายภาค:
Course Description
วิธีการนำเสนอผลการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ประเด็นปัญหา และประเมินหาแนวทางแก้ไขในด้านต่างๆ ของการท่องเที่ยวในปัจจุบันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]