เมนูหลัก

00638434LOGISTIC AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกค์และห่วงโซ่อุปทาน
สังกัดบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A212AC770W  
  จันทร์12:30-15:30A212AC      
  จันทร์15:30-18:30A212AC      
อาจารย์: Dr.Adriano Prates do Amaral
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 3
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
7-6-1
7-1-6
สอบปลายภาค: 8 ก.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]