เมนูหลัก

00649414STRATEGIC MANAGEMENT
การจัดการเชิงกลยุทธ์
สังกัดบริหารธุรกิจ (ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30A405/1AA550W  
อาจารย์: Dr.Adriano Prates do Amaral
ผศ.ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 35-5-0
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]