เมนูหลัก

00719202PHYSICS IN NURSING
ฟิสิกส์ทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30M211FC50464W  
อาจารย์: อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-46-4
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 อังคาร12:30-14:30M310FC50464W  
อาจารย์: อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-46-4
สอบกลางภาค: 19 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
กลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ และการสมดุล งานและพลังงาน สมบัติความยืดหยุ่นของสารกลศาสตร์ของของไหล อุณหภูมิ ความร้อน กฎของก๊าซและระบบหายใจ คลื่นและสมบัติของคลื่น หูและการได้ยิน แสงและการมองเห็น ไฟฟ้า
แม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ อะตอม นิวเคลียส และเวชศาสตร์นิวเคลียสศาสตร์นิวเคลียร์


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]