เมนูหลัก

00719315HEALTH ASSESSMENT
การประเมินภาวะสุขภาพ
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  03 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  04 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  05 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: ร.ต.อ.หญิง ดร.พีรยา สุธีรางกูร
พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  06 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: ร.ต.อ.หญิง ดร.พีรยา สุธีรางกูร
พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  07 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  08 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  09 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  10 จันทร์08:30-11:30M216FC990W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-9-0
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  11 จันทร์08:30-11:30M216FC990W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: อ.ตติยา ทุมเสน
พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-9-0
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
  12 จันทร์08:30-11:30M216FC981W  
  จันทร์12:30-15:30M216FC      
  อังคาร08:30-11:30M216FL      
  อังคาร12:30-15:30M216FL      
  พุธ08:30-11:30N/AML      
  พุธ12:30-15:30N/AML      
อาจารย์: อ.ตติยา ทุมเสน
พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 29-8-1
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
Course Description
หลักการและวิธีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ บทบาทพยาบาลในการประเมินภาวะสุขภาพแบบองค์รวม การซักประวัติ การตรวจร่างกายทั่วไปโดยใช้หลักการ ดู คลำ เคาะ ฟัง การใช้เครื่องมือที่จำเป็น การเขียนบันทึกรายงาน
การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การตรวจร่างกายตามระบบและการแปลผลการตรวจ โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม สิทธิมนุษยชน และความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงการฝึกทักษะในห้องปฏิบัติการ


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]