เมนูหลัก

00720303FUNDAMENTAL NURSING
การพยาบาลพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30M111FC880W  
  พฤหัสบดี08:30-10:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 296-8-88
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์08:30-10:30M111FC880W  
  พฤหัสบดี08:30-10:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-8-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-10:30M111FC862W  
  พฤหัสบดี08:30-10:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-6-2
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์08:30-10:30M111FC880W  
  พฤหัสบดี08:30-10:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-8-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 จันทร์08:30-10:30M111FC871W  
  พฤหัสบดี08:30-10:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-7-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 จันทร์08:30-10:30M111FC871W  
  พฤหัสบดี08:30-10:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-7-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  07 จันทร์08:30-10:30M111FC880W  
  พฤหัสบดี14:30-16:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-8-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  08 จันทร์08:30-10:30M111FC880W  
  พฤหัสบดี14:30-16:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-8-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  09 จันทร์08:30-10:30M111FC871W  
  พฤหัสบดี14:30-16:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-7-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  10 จันทร์08:30-10:30M111FC880W  
  พฤหัสบดี14:30-16:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-8-0
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  11 จันทร์08:30-10:30M111FC871W  
  พฤหัสบดี14:30-16:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-7-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  12 จันทร์08:30-10:30M111FC871W  
  พฤหัสบดี14:30-16:30M309FC      
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
ดร.ศศิกาญจน์ สกุลปัญญวัฒน์
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
อ.อภิฤดี พาผล
อ.อรุณณี วงค์ปันดีด
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.อพีริยา คำแฝง
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 28-7-1
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดและหลักการพยาบาลพื้นฐาน ทักษะและเทคนิกการพยาบาลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ เน้นความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัวและสิทธิของผู้รับบริการ โดยใช้กระบวนการพยาบาลแบบองค์รวมเน้นการส่งเสริมสุขภาพ
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ ฝึกทักษะการพยาบาลพื้นฐานในห้องปฏิบัติการพยาบาล


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]