เมนูหลัก

00729210PATHOPHYSIOLOGY
พยาธิสรีรวิทยา
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30M215FC50491W  
อาจารย์: พันตำรวจโทหญิงอังธนา จุลสุคนธ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป50-49-1
สอบกลางภาค: 12 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์13:30-15:30M215FC50419W  
อาจารย์: พันตำรวจโทหญิงอังธนา จุลสุคนธ์
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป50-41-9
สอบกลางภาค: 12 ก.ย. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 26 พ.ย. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักการทางพยาธิสรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ เนื้อเยื่อ โครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะในระบบต่างๆภายในร่างกาย กระบวนการเกิดพยาธิสภาพ อาการ อาการแสดงเมื่อได้รับปัจจัยกระตุ้นจากภายนอกและภายในร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาวะธำรงดุลและการปรับตัวของร่างกายหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]