เมนูหลัก

00739321NURSING RESEARCH
การวิจัยทางการพยาบาล
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00729213
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-10:30M111FC11101W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
รศ.ดร.มณีรัตน์ ภาคธูป
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 311-10-1
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์08:30-10:30M111FC11101W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
น.อ.หญิง ดร.โสพรรณ โพทะยะ
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 311-10-1
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 จันทร์08:30-10:30M111FC11101W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
อ.วันเพ็ญ แสงสงวน
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 311-10-1
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 จันทร์08:30-10:30M111FC11101W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
พันตรีหญิงธนพร วรรณกูล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 311-10-1
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 จันทร์08:30-10:30M111FC10100W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
อ.เสาวนีย์ ชูจันทร์
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 310-10-0
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 จันทร์08:30-10:30M111FC10100W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 310-10-0
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  07 จันทร์08:30-10:30M111FC1091W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.สาริณีย์ จินดาวุฒิพันธ์
อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 310-9-1
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  08 จันทร์08:30-10:30M111FC10100W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
อ.อนันต์ตรี สมิทธิ์นราเศรษฐ์
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 310-10-0
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  09 จันทร์08:30-10:30M111FC10100W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
อ.สุพิณญา คงเจริญ
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 310-10-0
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
  10 จันทร์08:30-10:30M111FC10100W  
  จันทร์12:30-14:30M309FC      
อาจารย์: อ.ศุภามณ จันทร์สกุล
อ.กัลยภรณ์ เชยโพธิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 310-10-0
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล ประเภทของการวิจัย ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย การออกแบบวิจัย จริยธรรมการวิจัย การอ่านรายงานการวิจัย และการประเมินงานวิจัย ประสบการณ์ในการทำวิจัยกลุ่มและการนำเสนอหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]