เมนูหลัก

00008107THAI WAYS OF LIFE
วิถีชีวิตไทย
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M111FA90828W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 3
บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 4
35-4-31
35-0-35
35-8-27
35-0-35
35-0-35
50-23-27
70-11-59
70-32-38
90-0-90
90-0-90
สอบกลางภาค: 22 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์15:30-18:30C606MA12010911W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 59192143 ถึง 59192999120-109-11
สอบกลางภาค: 22 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 อังคาร15:30-18:30M111FA1201146W  
อาจารย์: อ.สุภาภรณ์ งามวัน
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 59192001 ถึง 59192142120-112-8
สอบกลางภาค: 22 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]