เมนูหลัก

00008117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30S108SA642W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 5
ทุกชั้นปี
6-1-5
6-0-6
6-3-3
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์12:30-15:30C604MA18162W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
15-0-15
15-12-3
18-1-17
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  08 ศุกร์12:30-15:30NAMC30030W CLOSED 
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 130-0-30
สอบปลายภาค: 27 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ความเข้าใจภาษาไทยและทักษะในการพูด การเขียน การอ่าน และการฟัง วิเคราะห์ตัวอย่างภาษาเขียนที่ดีประเภทต่าง ๆ เพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนรายงาน และการตดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]