เมนูหลัก

00008121ENGLISH I
ภาษาอังกฤษ 1
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00018119
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C308MC440W  
อาจารย์: อ.กุลชลี ธูปะเตมีย์
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 ไม่มีข้อมูล606W CLOSED 
อาจารย์: อ.เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
6-0-6
6-0-6
6-0-6
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]