เมนูหลัก

00008124ENGLISH IV
ภาษาอังกฤษ 4
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00008123
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M214FA15150W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 4
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
15-1-14
15-1-14
15-1-14
15-0-15
15-4-11
15-0-15
15-0-15
15-0-15
15-7-8
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์08:30-11:30M315FA15114W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
15-0-15
15-1-14
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ไม่มีข้อมูล16016W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
10-0-10
14-0-14
16-0-16
สอบปลายภาค:
  05 ไม่มีข้อมูล10010W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
10-0-10
10-0-10
สอบปลายภาค:
  06 ไม่มีข้อมูล505W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค:
  07 อังคาร12:30-15:30M214FA550W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-5-0
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  08 อังคาร12:30-15:30M216FA514W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-1-4
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  09 ไม่มีข้อมูล505W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-0-5
สอบปลายภาค:
  10 อังคาร12:30-15:30C207MA523W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-2-3
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  11 อังคาร12:30-15:30C304MA532W  
อาจารย์: อ.กุลชลี ธูปะเตมีย์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 3 ขึ้นไป
5-0-5
5-3-2
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  12 ศุกร์08:30-11:30C306MC503020W  
อาจารย์: Mr.David Dwayne Perrodin
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
50-8-42
50-21-29
สอบปลายภาค:
  13 อังคาร12:30-15:30C514MA582731W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 2
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 4
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
50-12-38
50-0-50
50-0-50
50-2-48
50-0-50
58-0-58
58-13-45
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  14 อังคาร15:30-18:30C515MC453015W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 245-30-15
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  15 ศุกร์08:30-11:30C426MC25250W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี25-25-0
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  52 อาทิตย์08:00-12:00M215FC330W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 43-3-0
สอบปลายภาค: 26 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  71 อาทิตย์13:00-17:00C401MC1091W  
อาจารย์: นาวาอากาศเอกหญิงนวลพงศ์ เทียนทอง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ปี 2 ขึ้นไป
10-0-10
10-3-7
สอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]