เมนูหลัก

00008130SCIENCE AND SOCIETY
วิทยาศาสตร์กับสังคม
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C304MA26206W  
อาจารย์: อ.กุลวดี เถนว้อง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปี 4
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 3
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ปี 4 ขึ้นไป
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
25-2-23
25-4-21
25-0-25
25-0-25
25-3-22
25-0-25
25-0-25
25-10-15
สอบกลางภาค: 20 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 29 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]