เมนูหลัก

00710202ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา1
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M216FC40400W  
  พฤหัสบดี08:30-11:30M316FC      
อาจารย์: อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 140-40-0
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์08:30-11:30M216FC42402W  
  พุธ08:30-11:30M316FC      
อาจารย์: อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 143-39-4
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
โครงสร้าง หน้าที่ของเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะและระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ รวมทั้งกลไกการทำงานประสานกันของอวัยวะที่ประกอบเป็นระบบต่างๆในร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วยระบบปกคลุมร่างกาย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทและการรับความรู้สึกพิเศษ
ระบบต่อมไร้ท่อและการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบไหลเวียนเลือดและน้ำเหลือง ระบบทางเดินหายใจและกลไกการหายใจ เพื่อรักษาภาวะธำรงดุลของร่างกายโดยรวม และการศึกษาโครงสร้างของอวัยะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายในห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]