เมนูหลัก

00009107THAI WAYS OF LIFE
วิถีชีวิตไทย
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M111FA401228W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
40-1-39
40-7-33
40-2-38
สอบกลางภาค: 22 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อทางศาสนา วิถีชีวิต ของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม และผลกระทบที่มีต่อพัฒนาการของสังคมไทยหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]