เมนูหลัก

00009115ASEAN STUDIES
อาเซียนศึกษา
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C606MA1204179W  
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ชยางคกุล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 2
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
50-17-33
50-0-50
50-1-49
90-12-78
120-0-120
120-3-117
120-1-119
สอบกลางภาค: 22 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 - 15:30 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 1 ธ.ค. 2560 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  91 ไม่มีข้อมูล1006733W  
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ ชยางคกุล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
100-11-89
100-23-77
100-11-89
100-22-78
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]