เมนูหลัก

00009117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M314FA503218W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192001 ถึง 62192046
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-32-18
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์12:30-15:30M310FA624022W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192047 ถึง 62192092
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 5
62-40-22
62-0-62
62-0-62
62-0-62
62-0-62
62-0-62
62-0-62
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 อังคาร08:30-11:30C513MA554213W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192093 ถึง 62192138
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
55-40-15
55-0-55
55-2-53
55-0-55
55-0-55
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 อังคาร08:30-11:30C514MA55532W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192139 ถึง 62192184
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
55-43-12
55-0-55
55-0-55
55-0-55
55-10-45
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 จันทร์12:30-15:30M315FA503119W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1 รหัส 62192185 ถึง 62192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-31-19
50-0-50
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  63 ไม่มีข้อมูล806416W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
80-47-33
80-15-65
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย และมีจิตสำนึกรักษ์ภาษาไทยหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]