เมนูหลัก

00009117THAI FOR COMMUNICATION
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M111FA60555W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 155-54-1
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 อังคาร12:30-15:30C307MA69609W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 168-60-8
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 ศุกร์12:30-15:30C514MA60546W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
40-26-14
40-17-23
40-11-29
50-0-50
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 พฤหัสบดี12:30-15:30M210FA502327W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
50-23-27
50-0-50
สอบปลายภาค: 12 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  63 ไม่มีข้อมูล1501455W  
อาจารย์: อ.ชวัลภา พรหมาซุย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1150-145-5
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
  64 ไม่มีข้อมูล15010644W  
อาจารย์: อ.ธนอร อัศวงค์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1
150-35-115
150-1-149
150-17-133
150-10-140
150-21-129
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดพื้นฐานในการสื่อสาร ความหมาย ความสำคัญและลักษณะเฉพาะของภาษาไทย การใช้ภาษาไทย ฝึกปฏิบัติทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบททางวัฒนธรรมของสังคมไทย และมีจิตสำนึกรักษ์ภาษาไทยหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]