เมนูหลัก

00009121ENGLISH I
ภาษาอังกฤษ 1
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00019119
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C308MA57498W  
อาจารย์: อ.กุลชลี ธูปะเตมีย์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
57-14-43
57-2-55
57-0-57
57-0-57
57-0-57
57-0-57
57-0-57
57-3-54
57-0-57
57-0-57
57-1-56
57-2-55
57-1-56
57-26-31
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 21 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 ไม่มีข้อมูล56056W CLOSED 
อาจารย์: อ.เทพมานพ ลิขิตวิเศษกุล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
56-0-56
56-0-56
56-0-56
56-0-56
56-0-56
56-0-56
สอบปลายภาค:
  57 ไม่มีข้อมูล554411W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295001 ถึง 6129506055-44-11
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  58 ไม่มีข้อมูล554114W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295061 ถึง 6129512355-41-14
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  59 ไม่มีข้อมูล554312W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295125 ถึง 6129519155-43-12
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  60 ไม่มีข้อมูล55478W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 61295192 ถึง 6129551055-47-8
สอบปลายภาค: 10 ก.พ. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
  81 ไม่มีข้อมูล351322W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป35-13-22
สอบปลายภาค: 31 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่ทักษะ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]