เมนูหลัก

00009121ENGLISH I
ภาษาอังกฤษ 1
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00019119
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M313FA581840W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 1 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 1 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 1
ทุกชั้นปี
58-6-52
58-0-58
58-0-58
58-1-57
58-3-55
58-3-55
58-5-53
สอบกลางภาค: 24 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  59 อาทิตย์08:00-12:00N/AMC50428W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295001 ถึง 6229506950-41-9
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  60 อาทิตย์08:00-12:00N/AMC52520W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295071 ถึง 6229512550-46-4
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 อาทิตย์13:00-17:00N/AMC504010W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295127 ถึง 6229518250-40-10
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  62 อาทิตย์13:00-17:00N/AMC503317W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 62295185 ถึง 6229551350-25-25
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  63 อาทิตย์13:00-17:00N/AMC503020W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
50-20-30
50-10-40
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่ทักษะ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]