เมนูหลัก

00009121ENGLISH I
ภาษาอังกฤษ 1
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00019119
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30C401MA502426W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
50-0-50
50-24-26
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์08:30-11:30A404AA50437W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
50-26-24
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-0-50
50-17-33
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30C501MA261214W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 125-11-14
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 จันทร์12:30-15:30C513MA60555W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 155-54-1
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 จันทร์12:30-15:30C606MA68608W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 167-59-8
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 อังคาร08:30-11:30M315FA553619W  
อาจารย์: อ.นานดา เข็มศรีนวล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192001 ถึง 63192041
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-36-9
10-0-10
10-0-10
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  07 อังคาร08:30-11:30M310FA553421W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192042 ถึง 63192081
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-34-11
10-0-10
10-0-10
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  08 อังคาร08:30-11:30M214FA553322W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192082 ถึง 63192122
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-33-12
10-0-10
10-0-10
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  09 อังคาร12:30-15:30M315FA55055W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 1 รหัส 63192123 ถึง 63192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-0-45
10-0-10
10-0-10
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  10 อังคาร12:30-15:30M210FA553520W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 4
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
45-33-12
10-0-10
10-2-8
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  11 อังคาร12:30-15:30C514MA60519W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 160-50-10
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
  62 ไม่มีข้อมูล806911W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 2
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ทุกชั้นปี
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
50-38-12
50-3-47
68-17-51
สอบปลายภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  63 ไม่มีข้อมูล72639W  
อาจารย์: อ.กมลชนก ดีเจริญ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 1
บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปี 2
50-0-50
50-35-15
50-17-33
50-10-40
1-1-0
สอบปลายภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในลักษณะที่ผสมผสานกันทั้งสี่ทักษะ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์เพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]