เมนูหลัก

00009124ENGLISH IV
ภาษาอังกฤษ 4
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00009123
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M214FA402515W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
40-12-28
40-0-40
40-0-40
40-0-40
40-0-40
40-4-36
40-0-40
40-0-40
40-6-34
40-0-40
40-3-37
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  02 จันทร์08:30-11:30M315FA613526W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 3
ทุกชั้นปี
60-8-52
60-8-52
60-19-41
61-0-61
61-0-61
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  03 จันทร์08:30-11:30M215FA502624W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 2
บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
50-20-30
50-6-44
50-0-50
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  04 ศุกร์08:30-11:30M215FA504010W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 350-40-10
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  05 ศุกร์08:30-11:30M314FA504010W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 350-40-10
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  06 อังคาร12:30-15:30M210FA50446W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192001 ถึง 6019206150-37-13
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  07 อังคาร12:30-15:30M214FA50482W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192062 ถึง 6019211850-42-8
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  08 อังคาร12:30-15:30M216FA50473W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192119 ถึง 6019218650-43-7
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  09 อังคาร08:30-11:30C304MA504010W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192187 ถึง 6019224650-38-12
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  10 อังคาร12:30-15:30C207MA50482W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192247 ถึง 6019230750-43-7
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  11 อังคาร12:30-15:30C304MA50464W  
อาจารย์: อ.กุลชลี ธูปะเตมีย์
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60192308 ถึง 6019299950-46-4
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  12 ไม่มีข้อมูล50050W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 3
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค:
  15 ศุกร์08:30-11:30C426MC20173W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ทุกชั้นปี20-17-3
สอบกลางภาค: 26 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  52 อาทิตย์08:00-12:00M215FC403010W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 340-29-11
สอบปลายภาค: 26 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
  71 อาทิตย์13:00-17:00C401MC20812W  
อาจารย์: นาวาอากาศเอกหญิงนวลพงศ์ เทียนทอง
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 2 รหัส 60292001 ถึง 6029299920-8-12
สอบปลายภาค: 25 พ.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเพิ่มพูนความรู้แบะการใช้คำศัพท์และสำนวนในบริบททางวิชาการและงานอาชีพแขนงต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]