เมนูหลัก

00009124ENGLISH IV
ภาษาอังกฤษ 4
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00009123
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M215FA503119W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 4
บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3
50-3-47
50-6-44
50-17-33
50-3-47
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์08:30-11:30M310FA55478W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:นิติศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 2
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 2
ทุกชั้นปี
55-14-41
55-0-55
55-1-54
55-8-47
55-14-41
55-6-49
55-3-52
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 ศุกร์12:30-15:30C309MA60555W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
สาขาวิชาจีนศึกษา ชั้นปี 2
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4
ทุกชั้นปี
50-50-0
55-0-55
60-2-58
60-3-57
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  04 ศุกร์12:30-15:30M211FA562333W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 4
55-15-40
55-2-53
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  05 อังคาร08:30-11:30M211FA504010W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2 รหัส 61192003 ถึง 61192068
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-40-10
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  06 อังคาร08:30-11:30M214FA503614W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2 รหัส 61192070 ถึง 61192132
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-36-14
50-0-50
50-0-50
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  07 อังคาร08:30-11:30M215FA50455W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2 รหัส 61192133 ถึง 61192190
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-43-7
50-2-48
50-0-50
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  08 อังคาร08:30-11:30M315FA50428W  
อาจารย์: อ.ภาวนา เสถียรสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2 รหัส 61192191 ถึง 61192246
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-41-9
50-1-49
50-0-50
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  09 อังคาร12:30-15:30M214FA503911W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2 รหัส 61192247 ถึง 61192999
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 3
50-37-13
50-2-48
50-0-50
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  10 อังคาร12:30-15:30A404AA502921W  
อาจารย์: อ.นฤมล สมบูรณ์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 250-29-21
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  11 อังคาร12:30-15:30M215FA1073W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 2
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 3
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 4
10-3-7
10-1-9
10-3-7
สอบกลางภาค: 25 ก.พ. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  52 ไม่มีข้อมูล503812W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60295601 ถึง 6029566850-33-17
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  53 ไม่มีข้อมูล502723W  
อาจารย์: อ.จริยาพร อมัติรัตนะ
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 60295669 ถึง 60295909
บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 2
50-11-39
50-0-50
50-13-37
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเพิ่มพูนความรู้แบะการใช้คำศัพท์และสำนวนในบริบททางวิชาการและงานอาชีพแขนงต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]