เมนูหลัก

00009124ENGLISH IV
ภาษาอังกฤษ 4
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 00009123
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล31031W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2
เภสัชศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ปี 4 ขึ้นไป
30-0-30
30-0-30
30-0-30
31-0-31
สอบปลายภาค:
  02 จันทร์12:30-15:30C425MA553718W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ศิริวิจิตร ปานตระกูล
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน ชั้นปี 3
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 3
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 4
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 4
บัญชีบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป
ทุกชั้นปี
55-13-42
55-0-55
55-0-55
55-0-55
55-0-55
55-0-55
55-0-55
55-1-54
55-1-54
55-4-51
55-4-51
55-0-55
55-1-54
55-12-43
สอบกลางภาค: 25 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 3 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  52 อาทิตย์08:00-12:00C401MC40337W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61295001 ถึง 61295059
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ทุกชั้นปี
40-30-10
40-1-39
สอบปลายภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  53 อาทิตย์13:00-17:00C401MC403010W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61295061 ถึง 61295129
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ทุกชั้นปี
40-29-11
40-0-40
สอบปลายภาค: 23 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  54 ไม่มีข้อมูล50473W  
อาจารย์: อ.อุบลรัตน์ ชนะโรค
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61295134 ถึง 61295207
บัญชีบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ทุกชั้นปี
บัญชีบัณฑิต ทุกชั้นปี
50-30-20
50-16-34
50-1-49
50-0-50
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  55 ไม่มีข้อมูล402614W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ: ชั้นปี 3 รหัส 61295208 ถึง 61295504
สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ทุกชั้นปี
40-26-14
40-0-40
สอบปลายภาค: 4 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน ในชีวิตประจำวันและการทำงานโดยเพิ่มพูนความรู้แบะการใช้คำศัพท์และสำนวนในบริบททางวิชาการและงานอาชีพแขนงต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]