เมนูหลัก

00929212INTERNET OF THINGS
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-12:30C311MC25169W  
อาจารย์: อ.ธัชกร อ่อนบุญเอื้อ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 320-10-10
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดพื้นฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ในอุตสาหกรรม และในธุรกิจต่าง ๆ กระบวนการคิดออกแบบระบบ การพัฒนาอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่งด้วยเครื่องมือสำเร็จรูป
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับการพัฒนาผลงานอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ วิธีการสร้างต้นแบบผลงานเพื่อทดสอบแนวคิด


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]