เมนูหลัก

9710102HUMAN DEVELOPMENT AND NEEDS
พัฒนาการตามวัยกับความต้องการของมนุษย์
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ต่ำกว่าปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M110FC1008614W  
อาจารย์: ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
อ.พัชรินทร์ อัจนากิตติ
อ.คุ้มขวัญ หัถโรจนสวัสดิ์
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 1100-85-15
สอบกลางภาค: 1 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
มโนมติและทฤษฎีทางสังคมวิทยา จิตวิทยาทั่วไป พัฒนาการตามวัยตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุ ความต้องการพื้นฐาน พฤติกรรม การรับรู้ การคิด และการปรับตัวของมนุษย์หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]