เมนูหลัก

9719101ENGLISH AND MEDICAL VOCABULARY
ภาษาอังกฤษและศัพท์ทางการแพทย์
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ต่ำกว่าปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M110FC14010931W  
อาจารย์: อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.กัลยา ศารทูลทัต
พันเอกหญิงอัญชลี นทีหลวง
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 1140-109-31
สอบกลางภาค: 24 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 2 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
โครงสร้างไวยากรณ์ การใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]