เมนูหลัก

9719202DIET AND DIET MANAGEMENT SYSTEM FOR PATIENTS
อาหารและระบบการจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วย
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ต่ำกว่าปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M110FC1229230W  
อาจารย์: ดร.กัลยา ศารทูลทัต
อ.ทิพวัลย์ สุวรรณรักษ์
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 1113-83-30
สอบกลางภาค: 10 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ ส่วนประกอบและคุณค่าของสารอาหาร ความต้องการของสารอาหารและพลังงานของบุคคลในภาวะปกติ และเจ็บป่วย ประเภทของอาหารเฉพาะโรค ระบบการจัดอาหารในสถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทั่วไปและเฉพาะโรคหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]