เมนูหลัก

9719303HEALTH, PERSONAL AND ENVIRONMENT HEALTH
สุขภาพ อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อม
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 

   EAU
   ต่ำกว่าปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M110FC98926W  
อาจารย์: ร้อยตำรวจเอกหญิงพีรยา สุธีรางกูร
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 198-92-6
สอบปลายภาค: 28 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 - 14:30 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
แนวคิดของภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย ความต้องการการดูแลสุขภาพแต่ละวัย การดูแลสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อม และระบบบริการสาธารณสุขหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]