เมนูหลัก

9719305TECHNIQUES OF BASIC ASSISTANCE CARE FOR INDIVIDUALS
เทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาพยาบาล
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ต่ำกว่าปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:30-11:30M110FC38371W  
  จันทร์12:30-15:30M110FC      
  อังคาร08:30-11:30M110FC      
  อังคาร12:30-15:30M110FC      
  พุธ08:30-11:30M110FC      
  พุธ12:30-15:30M110FC      
  พฤหัสบดี08:30-11:30M110FC      
  พฤหัสบดี12:30-15:30M110FC      
  ศุกร์08:30-11:30M309FC      
  ศุกร์12:30-15:30M309FC      
อาจารย์: ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.กัลยา ศารทูลทัต
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
พันเอกหญิงอัญชลี นทีหลวง
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 137-36-1
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
  02 จันทร์08:30-11:30M110FC38380W  
  จันทร์12:30-15:30M110FC      
  อังคาร08:30-11:30M110FC      
  อังคาร12:30-15:30M110FC      
  พุธ08:30-11:30M110FC      
  พุธ12:30-15:30M110FC      
  พฤหัสบดี08:30-11:30M110FC      
  พฤหัสบดี12:30-15:30M110FC      
  ศุกร์08:30-11:30M309FC      
  ศุกร์12:30-15:30M309FC      
อาจารย์: ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.กัลยา ศารทูลทัต
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
พันเอกหญิงอัญชลี นทีหลวง
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 137-37-0
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
  03 จันทร์08:30-11:30M110FC37343W  
  จันทร์12:30-15:30M110FC      
  อังคาร08:30-11:30M110FC      
  อังคาร12:30-15:30M110FC      
  พุธ08:30-11:30M110FC      
  พุธ12:30-15:30M110FC      
  พฤหัสบดี08:30-11:30M110FC      
  พฤหัสบดี12:30-15:30M110FC      
  ศุกร์08:30-11:30M309FC      
  ศุกร์12:30-15:30M309FC      
อาจารย์: ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
อ.รัชนี บุญกล่ำ
ดร.กัลยา ศารทูลทัต
พันเอกหญิงอุไร ขลุ่ยนาค
พันเอกหญิงอัญชลี นทีหลวง
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 136-33-3
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 13 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
เทคนิคและหลักการพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสุขภาพปกติและเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยากซับซ้อนหรืออยู่ในภาวะที่พึ่งพิง ให้สามารถดำเนินชีวิตด้านกิจวัตรประจำวันได้
การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งฝึกปฏิบัติทักษะการช่วยเหลือดูแลบุคคลในห้องปฏิบัติการพยาบาล


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]