เมนูหลัก

9719309ASSISTANCE CARE FOR INDIVIDUAL HEALTH AT HOME AND IN COMMUNITY
การช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน
สังกัดพยาบาลศาสตร์, สาขาวิชาผู้ช่วยพยาบาล
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ต่ำกว่าปริญญาตรี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00M110FC1251223W  
  อังคาร09:00-12:00M110FC      
  พฤหัสบดี13:00-16:00M110FC      
  ศุกร์09:00-12:00M110FC      
  ศุกร์13:00-16:00M110FC      
อาจารย์: ผศ.พ.อ.หญิง ดร.อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์
ดร.กัลยา ศารทูลทัต
พันเอกหญิงอัญชลี นทีหลวง
สำรองสำหรับ:ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ชั้นปี 1125-121-4
สอบปลายภาค: 7 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดการช่วยเหลือดูแลสุขภาพบุคคลที่บ้านและในชุมชน การดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่เด็ก ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและคนพิการที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อยและไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน อยู่ในภาวะที่พึ่ง โดยเฉพาะที่บ้านและชุมชนหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]