เมนูหลัก

00010101LIFE AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION
ชีวิตและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  18 จันทร์15:30-16:30C304MC20218W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
20-0-20
20-2-18
สอบปลายภาค:
  93 ไม่มีข้อมูล501634W  
อาจารย์: อ.จุฑามาศ หนูสุด
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 150-16-34
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญและเป้าหมายของการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นกระบวนการปรับตัว การออกแบบการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การบริหารเวลา
จิตอาสา การเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันตามปรัชญามหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]