เมนูหลัก

00010101LIFE AND LEARNING IN HIGHER EDUCATION
ชีวิตและการเรียนรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดสำนักศึกษาทั่วไป, กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  15 จันทร์15:30-16:30C311MA801169W  
อาจารย์: อ.อภิปราย ดวงน้อย
อ.สุกัญญา สมมณีดวง
อ.เมธี จั่นเทศ
อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
อ.ปาริฉัตร เดชาเลิศ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
80-0-80
80-2-78
80-0-80
80-0-80
80-2-78
80-5-75
80-2-78
สอบปลายภาค:
  17 ไม่มีข้อมูล10010W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 110-0-10
สอบปลายภาค:
  19 ไม่มีข้อมูล50050W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
50-0-50
50-0-50
สอบปลายภาค:
  51 ไม่มีข้อมูล100496W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
ดร.กรณัฏฐ์ สกุลกฤติ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 1100-4-96
สอบปลายภาค:
  61 อาทิตย์17:00-18:00M212FC30426W  
อาจารย์: อ.อภิปราย ดวงน้อย
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
30-1-29
30-3-27
สอบปลายภาค:
  62 ไม่มีข้อมูล20020W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป20-0-20
สอบปลายภาค:
  63 ไม่มีข้อมูล20020W CLOSED 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 120-0-20
สอบปลายภาค:
  64 ไม่มีข้อมูล20020W CLOSED 
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 120-0-20
สอบปลายภาค:
  92 ไม่มีข้อมูล30723W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 130-7-23
สอบปลายภาค:
  93 ไม่มีข้อมูล601248W  
อาจารย์: อ.ปัญญาดา นาดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ชั้นปี 1
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
60-0-60
60-4-56
60-5-55
60-0-60
60-3-57
สอบปลายภาค:
  94 ไม่มีข้อมูล1007525W  
อาจารย์: อ.นันท์นภัส อิ่มฤทธา
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1100-75-25
สอบปลายภาค:
  96 ไม่มีข้อมูล50743W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 150-8-42
สอบปลายภาค:
  100 ไม่มีข้อมูล20614W  
อาจารย์: ผศ.ดร.ปฏิภาณ เกิดลาภ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 120-5-15
สอบปลายภาค:
  101 ไม่มีข้อมูล30723W  
อาจารย์: อ.สุคนธ์ทิพย์ คำจันทร์
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 130-7-23
สอบปลายภาค:
  103 ไม่มีข้อมูล702545W  
อาจารย์: อ.จงดี จันทร์เรือง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร ชั้นปี 170-25-45
สอบปลายภาค:
  104 ไม่มีข้อมูล301020W  
อาจารย์: อ.เมธี จั่นเทศ
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 130-12-18
สอบปลายภาค:
  105 ไม่มีข้อมูล30921W  
อาจารย์: อ.สุกัญญา สมมณีดวง
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 130-9-21
สอบปลายภาค:
Course Description
ความสำคัญและเป้าหมายของการเรียนรู้ ระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21 เน้นกระบวนการปรับตัว การออกแบบการใช้ชีวิต การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การบริหารเวลา
จิตอาสา การเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการสร้างอัตลักษณ์ร่วมกันตามปรัชญามหาวิทยาลัย


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]