เมนูหลัก

00110203PHYSICS I
ฟิสิกส์ 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  81 ไม่มีข้อมูล50644W  
อาจารย์: อ.อนิรุทธิ์ ต่ายขาว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 150-6-44
สอบปลายภาค: 13 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักการทั่วไปทางฟิสิกส์ การวัดเวกเตอร์ แรงและการเคลื่อนที่ โมเมนตัม งานและพลังงาน สมบัติของสสาร การเคลื่อนที่ของวัตถุเกร็ง คลื่นและการสั่น กลศาสตร์ของไหล ความร้อนและอุณหพลศาสตร์เบื้องต้นหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]