เมนูหลัก

00000111HUMAN AND SOCIETY
มนุษย์กับสังคม
สังกัดสำนักวิชาการ, ศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร12:30-15:30N/AMA50050W CLOSED 
อาจารย์:
สอบปลายภาค:
  02 พฤหัสบดี12:30-15:30C308MA10010W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 110-0-10
สอบกลางภาค: 3 ส.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 12 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  61 อาทิตย์08:00-12:00N/AMC401030W  
อาจารย์: อ.สุภาภรณ์ งามวัน
สำรองสำหรับ:บัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1
สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ชั้นปี 1
40-0-40
40-10-30
สอบปลายภาค: 4 ก.ย. 2565 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
  90 ไม่มีข้อมูล503812W  
อาจารย์: อ.สุภาภรณ์ งามวัน
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-38-12
สอบปลายภาค:
  91 ไม่มีข้อมูล503713W  
อาจารย์: อ.ประภัสสร ทองยินดี
สำรองสำหรับ:พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 150-37-13
สอบปลายภาค:
Course Description
ธรรมชาติของมนุษย์ โครงสร้างองค์ประกอบของสังคม การจัดระเบียบสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสังคม ในมิติทางด้านวัฒนธรรม เศรฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
ผลกระทบที่มีต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์ แนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหาสังคม และการปรับตัวในการอยู่ร่วมกัน


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]