เมนูหลัก

01118402INTRODUCTION TO PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเภสัชกรรมเบื้องต้น
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01118401
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-14:30C308MC301020W  
อาจารย์: อ.เพชรพงศ์ เพชรี
รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
อ.รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย
อ.ธีระวัฒน์ บุญโสม
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 1 ขึ้นไป
60-10-50
60-0-60
60-0-60
สอบกลางภาค: 8 มี.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 16 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]