เมนูหลัก

01129110BIOCHEMISTRY
ชีวเคมี
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01119106
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30C304MC505W  
อาจารย์: อ.ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
ดร.นพดล รังแก้ว
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2 ขึ้นไป5-0-5
สอบกลางภาค: 1 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 10 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ความรู้พื้นฐาน หน้าที่ และเมตาบอลิสมของสารชีวโมเลกุล ได้แก่ คาร์โบไฮเดรท โปรตีน ลิปิด และกรดนิวคลีอิค เอนไซม์และจลนศาสตร์ของเอนไซม์ วิตามินและโคเอนไซม์ กระบวนการถ่ายทอดรหัสทางพันธุกรรม เทคโนโลยีชีวภาพหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]