เมนูหลัก

01129112MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยา
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:30-11:30A405/1AC20416W  
อาจารย์: อ.ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
ดร.อาภากร ทรงสุมนัส
ดร.ธนาทิพย์ ธรรมาเจริญสุข
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2 ขึ้นไป20-4-16
สอบกลางภาค: 3 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 14 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
ประวัติการพัฒนาจุลชีววิทยาทางเครื่องสำอาง คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและทางชีวเคมี การเจริญเติบโตและความหลากหลายของแบคทีเรีย รา และยีสต์แบคทีเรียประจำถิ่นของผิวหนังมนุษย์ การฆ่าเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ จุลินทรีย์ในสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิตเครื่องสำอาง
การรักษา ความสะอาดและสุขอนามัยภายในโรงงานผลิตเครื่องสำอาง หลักการและชนิดของสารกันเสีย การเลือกใช้ สารกันเสีย การทดสอบประสิทธิศักย์ของสารกันเสีย คุณภาพทางจุลชีววิทยาของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง


หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]