เมนูหลัก

01129128FORMULATION PREPARATION I
การเตรียมสูตรตำรับ 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01129121
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-15:30A405/1AC20218W  
อาจารย์: อ.เพชรพงศ์ เพชรี
รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
ดร.นพดล รังแก้ว
อ.อลงกต แสงจันทร์ฉาย
อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
อ.เกศระวี ปานทับ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2 ขึ้นไป20-2-18
สอบปลายภาค: 10 พ.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description
ความรู้พื้นฐานของส่วนประกอบที่สำคัญในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง รูปแบบของสูตรตำรับต่าง ๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ สารปรุงแต่งอื่น ๆ เช่น สารเพิ่มความหนืด สารแต่งกลิ่น วิธีการเตรียมสูตรตำรับรูปแบบผงและของแข็งหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]