เมนูหลัก

01129210ANATOMY AND PHYSIOLOGY I
กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01119203
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์12:30-15:30C304MC60546W  
อาจารย์: รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
อ.กฤษดา อนันตวุฒิ
ดร.ภัทรกร โพธิ์วัน
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป60-54-6
สอบกลางภาค: 28 ส.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 6 พ.ย. 2563 เวลา 13:00 - 16:30 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
หลักการเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ ทั้งระดับจุลกายวิภาคศาสตร์ และมหกายวิภาคศาสตร์ การทำหน้าที่ตามปกติของร่างกายในระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆของร่างกาย ได้แก่ ผิวหนัง โครงร่าง กล้ามเนื้อ ทางเดินอาหาร ประสาท และสัมผัสพิเศษหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]