เมนูหลัก

01138410PHARMACEUTICAL ANALYSIS I
เภสัชวิเคราะห์ 1
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01118205
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:30-10:30A308AC20911W  
อาจารย์: อ.ประไพพิศ พิชญ์ชานุวัฒน์
อ.รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
ผศ.ดร.สมชัย พันธุ์อนุกูล
ดร.วิโรจน์ มีรุ่งเรือง
ดร.ธนาทิพย์ ธรรมาเจริญสุข
ดร.ภญ.ทิษฏยา สุขสำราญ
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 3 ขึ้นไป20-9-11
สอบกลางภาค: 26 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 4 พ.ย. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]