เมนูหลัก

01139139PACKAGES AND PACKAGING FOR COSMETICS
บรรจุภัณฑ์และการบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอาง
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-14:30C606MC1578W  
อาจารย์: อ.ปิยะธิดา ป้องเรืองดิลก
ดร.รุ่งศิริ สุริยเต็ม
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ชั้นปี 315-7-8
สอบกลางภาค: 28 ก.พ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค:
Course Description
คำจำกัดความ มาตรฐานและข้อกำหนดของบรรจุภัณฑ์ บทบาทหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์ ประเภท รูปแบบและวัสดุบรรจุภัณฑ์ การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ มาตรฐานและข้อกำหนดเกี่ยวกับฉลาก การออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพ การทดสอบความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์
การทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางชนิดต่าง ๆ การบรรจุเครื่องสำอางลงในบรรจุภัณฑ์แบบต่าง ๆความสัมพันธ์ระหว่างบรรจุภัณฑ์กับการตลาดผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อสภาวะแวดล้อม
รวมทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับเครื่องสำอางชนิดใหม่ ๆ ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]