เมนูหลัก

01139140GOOD MANUFACTURING PRACTICE
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-12:30A405/1AC15510W  
อาจารย์: อ.รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
สำรองสำหรับ:สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 3 ขึ้นไป15-5-10
สอบกลางภาค: 5 มี.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 15 พ.ค. 2563 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดและที่มาของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต ข้อกำหนด ระเบียบ และหลักวิธีปฏิบัติที่นำมาใช้ในการผลิตที่ดี รวมถึงหลักเกณฑ์ในการประกันคุณภาพ มาตรฐานการดำเนินการผลิต การตรวจประเมิน การทดสอบ การทบทวนคุณภาพ และการควบคุมคุณภาพหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]