เมนูหลัก

01139503DRUG INFORMATION SERVICE
การบริการเภสัชสนเทศ
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์12:30-16:30A404AC604713W  
อาจารย์: อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
อ.สุรเชษฐ ลำคำ
อ.ณัฏฐกัลยา เพียรการค้า
อ.กะรัตเพชร ทองเกตุ
อ.จุฑาทิพย์ ปโยธร
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 2 ขึ้นไป60-47-13
สอบปลายภาค: 14 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดด้านการบริการเภสัชสนเทศ การแบ่งกลุ่มของข้อมูล วิธีการหาข้อมูล งานบริการตอบปัญหาสารสนเทศทางยา การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลทางยา ระบบฐานข้อมูลเภสัชสนเทศและการเขียนบทสรุปหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]