เมนูหลัก

01148305PHARMACY PROFESSIONAL LEADERSHIP
ความเป็นผู้นำทางวิชาชีพเภสัชกรรม
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:30-11:30C308MC604119W  
อาจารย์: อ.รัชนี วงศ์แสนสุขเจริญ
อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
ผศ.นิสามณี สัตยาบัน
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป
60-41-19
60-0-60
60-0-60
สอบกลางภาค: 11 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร M ห้อง NA
สอบปลายภาค: 20 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร M ห้อง NA
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]