เมนูหลัก

01148701TREND IN PHARMACEUTICAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
แนวโน้มการวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01128406
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:30-10:30A308AC30291W  
อาจารย์: รศ.กัลยา ภราไดย
ผศ.วิเชียร ธานินทร์ธราธาร
ผศ.ดร.ชำนาญ ภัตรพานิช
อ.วิมลมาศ ลิปิพันธ์
อ.นฤพร สุตัณฑวิบูลย์
อ.เอมอร ชัยประทีป
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
30-11-19
30-18-12
สอบกลางภาค: 3 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]