เมนูหลัก

01148705CHROMATOGRAPHY IN PHARMACEUTICAL ANALYSIS
โครมาโทกราฟีในการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา 01138416
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:30-16:30C612MC20155W  
  พฤหัสบดี15:30-16:30A308AC      
อาจารย์: ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 5 ขึ้นไป
20-14-6
20-1-19
20-0-20
สอบกลางภาค: 9 ส.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]