เมนูหลัก

01149303DRUG USE BEHAVIOR
พฤติกรรมการใช้ยา
สังกัดเภสัชศาสตร์, สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชาใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

   EAU
   ปริญญาตรี 4 ปี
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง       (เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี12:30-13:30A404AC60519W  
อาจารย์: อ.ภาณุวัฒน์ เพ็ญสว่างวัธน์
สำรองสำหรับ:เภสัชศาสตรบัณฑิต ปี 4 ขึ้นไป60-51-9
สอบปลายภาค: 10 ต.ค. 2565 เวลา 13:00 - 14:00 อาคาร M ห้อง N/A
Course Description
แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ของผู้ป่วยที่เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการใช้ยาหมายเหตุ
เรียน  A = LCD  C = Lecture  F = คณะ  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  O = วิชานอกแผน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : mailto:[email protected]